Anthony Pirog, David Torn, Ben Monder, Anthony Pirog, Elliott Sharp, National Sawdust, May 9, 2016

other artists: Ben Monder Elliott Sharp David Torn