Anthony Pirog, Anthony Pirog Solo, IBeam, November 27, 2015