Anthony Pirog Trio, IBeam, December 12, 2014

artists: Michael Formanek Anthony Pirog Ches Smith