Aki Onda, Aki Onda & Lise-Lotte Norelius, Clemente Soto Velez, November 30, 2012

other artists: Lise-Lotte Norelius